રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક, ભાવનગર (RNSBL) એપ્રેન્ટિસ (પટાવાળો) (શાખાઓ) પોસ્ટ 2021 માટે ભરતી

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક, ભાવનગર (RNSBL) એપ્રેન્ટિસ (પટાવાળો) (શાખાઓ) પોસ્ટ 2021 માટે ભરતી

શાખા: ભાવનગર

શૈક્ષણિક લાયકાત:
2015 પછી કોઈપણ સ્નાતક, કૃપા કરીને શૈક્ષણિક લાયકાત વિગતો માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા: મહત્તમ 30 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઈન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 02-09-2021
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11-09-2021

મહત્વપૂર્ણ: કૃપા કરીને સત્તાવાર વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

ટિપ્પણી ઉપરની પોસ્ટ નિશ્ચિત મુદતના કરારના ધોરણે માસિક નિશ્ચિત સ્ટાઇપેન્ડ સાથે ભરવામાં આવશે. માત્ર સ્થાનિક અને પુરુષ ઉમેદવારોને જ પસંદ કરવામાં આવશે.

http://jobs.rnsbindia.com/CurrentOpening.aspx