All India

10TH Pass Multi Tasking Staf I Staff Car Driver I Junior Computer

10TH Pass Multi Tasking Staf I Staff Car Driver I Junior Computer

  • મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટેફ
  • સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર (સામાન્ય ગ્રેડ)
  • જુનિયર કમ્પ્યુટર

અરજી ફી


ફી: રૂ. 100/-
મહિલાઓ/ SC/ ST/ PWD/ ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન ઉમેદવારો માટે: શૂન્ય
ચુકવણી મોડ: ભીમ યુપીઆઈ, નેટ બેન્કિંગ દ્વારા, વિઝા, માસ્ટરકાર્ડ, માસ્ટ્રો, રૂપે ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને અથવા એસબીઆઈ શાખાઓમાં એસબીઆઈ ચલણ જનરેટ કરીને ઓનલાઇન.

મહત્વની તારીખો


ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 24-09-2021
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25-10-2021 (23:30 PM સુધી)
ઓનલાઈન ફી ચુકવણી અને ઓફલાઈન ચલન બનાવવાની છેલ્લી તારીખ: 28-10-2021 (23:30 વાગ્યા સુધી)
ચલન પેદા કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28-10-2021 (23:30 PM સુધી)
ચલન મારફતે ચુકવણીની છેલ્લી તારીખ (બેંકના કામકાજના કલાકો દરમિયાન): 01-11-2021
કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષાની તારીખ: જાન્યુઆરી/ફેબ્રુઆરી 2022

માં દર્શાવેલ પસંદગી પોસ્ટ માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે આ નોટિસનું જોડાણ- III. ફક્ત તે જ અરજીઓ જે સફળતાપૂર્વક ભરી છે કમિશનની વેબસાઇટ અને ક્રમમાં મળી આવે તે સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારો દ્વારા પસાર થવું જોઈએ પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ભરતીની સૂચના અને ખાતરી કરો કે તેઓ તમામ પરિપૂર્ણ કરે છે પાત્રતા શરતો જેમ કે વય-મર્યાદા/ આવશ્યક લાયકાત (EQs)/ અનુભવ/ શ્રેણી, વગેરે આ સૂચનામાં દર્શાવેલ છે. ઉમેદવારોની ઉમેદવારી પાત્રતાની શરતોને પૂર્ણ કરતી નથી ભરતી પ્રક્રિયાના કોઈપણ તબક્કે કોઈપણ સૂચના વિના રદ કરો. ની ઉમેદવારી ભરતી પ્રક્રિયાના તમામ તબક્કે અરજદારો સંપૂર્ણ રીતે કામચલાઉ રહેશે

આ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી અરજીની સ્થિતિથી માંડીને માટે કોલ લેટર સહિત વપરાશકર્તા વિભાગમાં પસંદ કરેલા ઉમેદવારોનું નામાંકન કામચલાઉ પાત્ર ઉમેદવારોને કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા આના પર ઉપલબ્ધ રહેશે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની વેબસાઇટ એટલે કે https://ssc.nic.in અને પ્રાદેશિક વેબસાઇટ્સ આયોગની કચેરીઓ.

ઉમેદવારોને નવીનતમ માહિતી માટે પ્રાદેશિક કચેરીઓની વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે
સંબંધિત ક્ષેત્ર અને વિવિધ સંબંધિત પોસ્ટ્સની વિવિધ શ્રેણીઓનો આદર ભરતી પ્રક્રિયાના તબક્કાઓ.

ઇન્ડેન્ટ્સ મુજબ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે સંબંધિત ઇન્ડેન્ટિંગ વિભાગો/ કચેરીઓ દ્વારા સબમિટ. કમિશન રહેશે નહીં ઇન્ડેન્ટિંગ વિભાગો/ કચેરીઓ દ્વારા ખાલી જગ્યાઓ ઉપાડવા/ બદલવા માટે જવાબદાર.

એસસી/ એસટી અરજદારો માટે: એસસી/ એસટી અરજદારો ફી છૂટ, વય-છૂટ મેળવવા માંગે છે, રિઝર્વેશન, વગેરે ફોર્મેટ મુજબ જરૂરી પ્રમાણપત્ર હંમેશા સબમિટ કરશે (પરિશિષ્ટ- VI) સક્ષમ અધિકારી તરફથી (આ નોટિસનું પરિશિષ્ટ -1) પ્રમાણિત કરે છે કે તેમની જાતિ/ પેટા જાતિઓ/ એસસી અને એસટી કેટેગરી હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા સમુદાયોને મંજૂર કરવામાં આવે છે, ગમે ત્યારે કમ્પ્યૂટર આધારિત પરીક્ષા યોજાયા બાદ અથવા કોઈપણ સમયે કમિશન દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે ત્યારબાદ સ્ટેજ, અન્યથા ફી છૂટ, વય-છૂટછાટ, આરક્ષણ વગેરે માટેના તેમના દાવા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

ઓબીસી અરજદારો માટે: ઓબીસી અરજદારો ક્રીમી લેયર હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા નથી સમયાંતરે સુધારેલ ભારત સરકારની સ્થાયી સૂચનાઓ, માગણી વય-છૂટછાટ, રિઝર્વેશન, વગેરે ફોર્મેટ મુજબ જરૂરી પ્રમાણપત્ર હંમેશા રજૂ કરશે (પરિશિષ્ટ- VII). ઓબીસી માટે અનામતના આધારે નિમણૂક માંગતી વ્યક્તિએ આવશ્યક છે ખાતરી કરો કે તેની પાસે જાતિ/ સમુદાયનું પ્રમાણપત્ર છે. આગળ, તેણે/તેણીએ ન કરવું જોઈએ નિર્ણાયક તારીખે ક્રીમી લેયરમાં પડવું. આ હેતુ માટે નિર્ણાયક તારીખ સમાપન હશે અરજીઓ પ્રાપ્ત કરવાની તારીખ એટલે કે 25-10-2021. ઉમેદવારો પણ આ સંદર્ભે નોંધ કરી શકે છે તેનાથી ઉપર તેમની ઉમેદવારી સંબંધિત દસ્તાવેજની સત્યતા સુધી કામચલાઉ રહેશે એપોઈન્ટિંગ ઓથોરિટી દ્વારા ચકાસવામાં આવે છે.

કેન્દ્ર સરકાર નાગરિક કર્મચારીઓને 3 વર્ષથી ઓછું ન હોવું જોઈએ ની સમાપ્તિ તારીખ મુજબ નિયમિત ધોરણે (અને એડ-હોક ધોરણે નહીં) સતત સેવા અરજીઓની પ્રાપ્તિ એટલે કે નોટિસની 25-10-2021 અને મધ્યમાં રહેવી જોઈએ સરકારના કોઈપણ વિભાગ/ કચેરીઓમાં નાગરિક પદ ધરાવતી સરકારી સેવા ઉમેદવાર ઓફિસ/ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નિમણૂકની ઓફર મેળવે ત્યાં સુધી ભારત જ્યાં ઉમેદવારને આખરે નિમણૂક માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

વય છૂટછાટના લાભનો દાવો કરવા માટે તેઓ હંમેશા જરૂરી, સબમિટ કરશે સક્ષમ સત્તાધિકારી તરફથી પરિશિષ્ટ- X માં ફોર્મેટ મુજબ પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ -1 આ નોટિસ) અને જોડાણ- X (A) મુજબ અને ક્યારે અને ક્યારે જાહેરનામું રજૂ કરો કમિશન દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે, અન્યથા વય-છૂટછાટ માટેના તેમના દાવાઓ રહેશે નહીં માનવામાં આવે છે. આગળ, તેઓને “કોઈ ઓબ્જેક્શન” ફર્નિશિંગની જરૂર પડશે ની ચકાસણી સમયે તેમના કર્મચારી પાસેથી પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજો, નિષ્ફળ થવાથી તેમની ઉમેદવારી તે જ સમયે રદ થવા માટે જવાબદાર છે સ્ટેજ અથવા ભરતી પ્રક્રિયાના કોઈપણ તબક્કે.

“વિકલાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારોનો અધિનિયમ, 2016” અમલમાં આવ્યો છે 19.04.2017 થી, અને OH, HH અને VH કેટેગરીની બાજુમાં, વિકલાંગોની નવી શ્રેણીઓ જેમ કે ઓટીઝમ, વામનવાદ, એસિડ એટેક પીડિતો, સ્નાયુબદ્ધ ડિસ્ટ્રોફી, બૌદ્ધિક ડિસેબિલિટી, સ્પેસિફિક લર્નિંગ ડિસેબિલિટી, મેન્ટલ બીમારી અને મલ્ટીપલ ડિસેબિલિટી, વગેરે ધરાવે છે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી, આવી વિકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો વિગત આપવા માટે પણ અરજી કરી શકે છે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં તેમની વિકલાંગતા. જો કે, તેમની પસંદગી હશે
આ શ્રેણીઓ માટે યોગ્ય પોસ્ટ્સની ઓળખ તેમજ રિપોર્ટિંગને આધીન છે ઇન્ડેન્ટિંગ વિભાગો દ્વારા ખાલી જગ્યાઓ. વિવિધ વિકલાંગતાઓથી પીડાતા ઉમેદવારો તરીકે DoP & T OM No: 36035/02/2017- Estt (Res) તારીખ 15.01.2018 (પેરા -2.2) દ્વારા ઓળખાયેલ ઓનલાઈન નોંધણી/ અરજી ફોર્મમાં નીચેની PwD કેટેગરી પસંદ કરી શકે છે:

જો કે ઉપરની કેટેગરી (b), (c), (d) અને (e) નો ઉમેદવાર એક હશે જે વ્યક્તિની તરફેણમાં સરકાર દ્વારા લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું છે ભારત.

એક ઉમેદવાર કે જેના કિસ્સામાં પાત્રતાનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે તેને પ્રવેશ આપી શકાય છે પરીક્ષા પરંતુ નિમણૂકની ઓફર જરૂરી પાત્રતા બાદ જ આપવામાં આવશે ભારત સરકાર દ્વારા તેને/ તેણીને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું છે

પોસ્ટ (ઓ) ની ચોક્કસ કેટેગરી માટે વય મર્યાદા પરિશિષ્ટ- III માં પોસ્ટ-વિગતોમાં ઉલ્લેખિત છે પોસ્ટની દરેક શ્રેણી સામે.

જન્મ તારીખનો પુરાવો: મેટ્રિક/ માધ્યમિકમાં નોંધાયેલી જન્મ તારીખ પરીક્ષા પ્રમાણપત્ર અથવા સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર માત્ર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે વય પાત્રતા નક્કી કરવા માટે કમિશન અને તેના ફેરફાર માટે અનુગામી વિનંતી નથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અથવા આપવામાં આવશે.
6

ઉચ્ચ વય-મર્યાદામાં છૂટ: પાત્રને સ્વીકાર્ય ઉચ્ચ વય-મર્યાદામાં છૂટછાટ અરજદારોની શ્રેણી નીચે મુજબ છે

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Enable Notifications    OK No thanks

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker